• مجموعه اداری-تجاری چمران
  مجموعه اداری-تجاری چمران
 • باشگاه گلف انقلاب
  باشگاه گلف انقلاب
 • برج اداری-تجاری بابک
  برج اداری-تجاری بابک
 • طراحی شهری پیاده‌راه تجریش
  طراحی شهری پیاده‌راه تجریش
 • مجموعه اداری-تجاری نیلوفر
  مجموعه اداری-تجاری نیلوفر
 • مجموعه اداری-تجاری پلازا سنتر
  مجموعه اداری-تجاری پلازا سنتر